Aktīvu aizsardzības pamatprincipi

 

TMS Brokers piedalās kompensāciju sistēmā, ko pārvalda vērtspapīru nacionālais depozitārijs, kura mērķis ir uzkrāt līdzekļus izņemšanai no apgrozības līdz summai, kas noteikta likumā par finanšu instrumentu tirdzniecību (Likumu žurnāls, 2014, Nr. 0, 94. punkts, ar grozījumiem - turpmāk - likums). Kompensācijas sistēma nodrošina likumā norādītajiem ieguldītājiem aktīvu aizsardzību šādos gadījumos:

  1. Maksātnespējas pasludināšana vai brokeru mājas restrukturizācijas procedūras uzsākšana vai
  2. maksātnespējas pieteikuma noraidīšanu sakarā ar to, ka šī brokera aktīvi nav pietiekami vai ir pietiekami, lai vienīgi segtu tiesvedības izmaksas, vai
  3. Komisijas paziņojums, ka brokeris ar sava finansiāla stāvokli cieši saistītu iemeslu dēļ nespēj izpildīt savas saistības, kas izriet no ieguldītāju prasījumiem, un tās nav iespējams izpildīt tuvākajā nākotnē

Kompensācijas sistēma nodrošina klienta naudas apmaksu, no kuras
atskaitītas brokeru sabiedrības prasības pret klientu par sniegtajiem
pakalpojumiem, kas ir ekvivalenti PLN 3000 - 100% no līdzekļu vērtības, uz
kuriem attiecas kompensācijas sistēma, un 90% no šīs summas pārsnieguma,
izņemot segto līdzekļu. kompensācijas sistēma augšējo robežu ir PLN ekvivalents
EUR 22 000 apmērā. Ar klientu kompensācijas sistēmas garantēto klientu aktīvu
aizsardzības noteikumu sīku aprakstu var iepazīties likumā un tīmekļa vietnē
www.kdpw.pl.